กองทุนหลักประกันสังคม สปสช.
 
การเขียนแผนงาน / โครงการ
 

อาจใช้วิธีการหาคำตอบจากคำถาม ดังนี้

๑. ทำอะไร ? หมายถึง ชื่อแผนงาน/โครงการ

๒. ทำแล้วชุมชนได้อะไร ? หมายถึง วัตถุประสงค์

๓. ทำอย่างไรบ้าง ? หมายถึง วิธีดำเนินการ/เป้าหมาย

๔.ใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง ? งบเท่าไร ? จากไหน ? หมายถึง

งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ

๕. ทำที่ไหน ? หมายถึง สถานที่ปฏิบัติการ

๖. ทำเมื่อไหร่ ? หมายถึง ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๗. การติดตามความก้าวหน้า มีความสำเร็จอย่างไรบ้าง ?

หมายถึง การติดตาม/ประเมินผล

๘. ใครบ้างช่วยทำ ? หมายถึง ทีมทำแผน / โครงการ

๙. ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ? หมายถึง คณะกรรมการแผน

เมื่อมีการจัดทำแผนงาน/โครงการแล้ว จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่อไป