กองทุนหลักประกันสังคม สปสช.
 

วาระของคณะกรรมการบริหารกองทุน

 

คณะกรรมการมีวาระในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี นับจากวันที่ สปสช. มีคำสั่งแต่งตั้ง หากครบวาระแล้วยังมิได้มีการแต่งตั้งชุดใหม่ ให้คณะกรรมการที่ครบวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่ เข้ามารับหน้าที่

กรณี กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิก อบต. อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ผู้แทนชุมชนหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ พ้นจากตำแหน่งก่อนหมดวาระ ให้คัดเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างและดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หากมีการเปลี่ยนแปลง ถือว่าเป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง โดยตำแหน่ง จึงไม่ต้องส่งรายชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งอีก

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ลำดับที่ ๒,๓,๕ และ๔ พ้นจากตำแหน่งในกรณี ดังต่อไปนี้

๑. ตาย

๒. ลาออก

๓. ย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือประกอบอาชีพท้องถิ่นอื่น

๔. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย