องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
เรื่อง : 9 มีค.63 (นักทรัพย์)รายงานผลการอบรมตามคำสั่ง 35/63
  รายละเอียด : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิ่น "หัวใจของงานบริหารงานบุคคล" รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 28กพ-1มีค 63 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง สุราษฏร์ธานี ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 103 คน