ITA
เรื่อง : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายละเอียด : อบต.กะหรอ ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 119 คน