องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
เรื่อง : จัดเก็บ รายงานผลการอบรม KM ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
  รายละเอียด : กองคลัง อบต.กะหรอ ขอประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งเป็นภาษีตัวใหม่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 109 คน