ITA
เรื่อง : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอได้จัดทำวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 86 คน