ITA
เรื่อง : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)
  รายละเอียด : อบต.กะหรอ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 88 คน