ITA
เรื่อง : มาตรการป้องกันการรับสินบน
  รายละเอียด : อบต.กะหรอ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 90 คน