ITA
เรื่อง : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  รายละเอียด : อบต.กะหรอ มีการกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อป้องกันการทุจริต ภายในองค์กร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 81 คน